فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

طرح همت فارسی اول او استثنا

دانلود طرح همت فارسی اول او استثنا

قیمت : 67,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم سوم با روش حل مسئله با عنوان خوراکی ها

تدریس علوم سوم با روش حل مسئله با عنوان خوراکی ها

قیمت : 37,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح همت ریاض پنجم با رویکرد سازنده گرایی

دانلود طراحی آموزشی ریاضی پنجم درس درصد با رویکرد سازنده گرایی

قیمت : 155,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح همت ریاضی سوم

دانلود طراحی آموزشی ریاضی سوم با عنوان نمودار

قیمت : 151,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ریاضی پنچم با روش فعال حل مسئله

دانلود طرح درس ریاضی پنجم با روش حل مسئله با عنوان مساحت لوزی

قیمت : 59,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس همت(صفحه ی 131 ریاضی چهارم ابتدایی)

طرح شهید همت ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح همت علوم چهارم بدن ما

دانلود طراحی آموزشی علوم چهارم فصل بدن ما با روش نمایشی

قیمت : 105,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی آموزشی علوم گوارش بدن طرح همت

دانلود طرح همت علوم چهارم طراحی آموزشی بدن ما

قیمت : 135,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس جمع اعداد مخلوط ریاضی پنجم با رویکرد سازنده گرایی

دانلود فایل طرح درس جمع اعداد مخلوط ریاضی پنجم طرح همت

قیمت : 105,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی